Tải Game

[Ngô] Bộ Luyện Sư [Ngô] Cam Ninh [Ngô] Chu Du [Ngô] Chu Thái [Ngô] Cố Khúc Chu Du [Ngô] Dục Huyết Lăng Thống [Ngô] Đại Kiều [Ngô] Hoàng Cái [Ngô] Lăng Thống [Ngô] Lỗ Túc [Ngô] Lữ Mông [Ngô] Lục Tốn [Ngô] Ngô Phu Nhân [Ngô] Nho Tướng Lực Tốn [Ngô] Phần Thiên Lục Tốn [Ngô] Quốc Sĩ Lăng Thống [Ngô] Thái Sử Từ [Ngô] Thiếu Niên Chu Du [Ngô] Tiểu Kiều [Ngô] Tôn Đại Hổ [Ngô] Tôn Kiên [Ngô] Tôn Lượng [Ngô] Tôn Quyền [Ngô] Tôn Sách [Ngô] Tôn Tiểu Hổ [Ngụy] Biên Phu Nhân [Ngụy] Chân Cơ [Nguỵ] Chính Nam Tào Nhân [Ngụy] Điển Vi [Ngụy] Độc Kỵ Quan Vũ [Ngụy] Giả Hủ [Ngụy] Hạ Hầu Đôn [Ngụy] Hạ Hầu Uyên [Ngụy] Himiko [Ngụy] Hứa Chử [Ngụy] Khu Hổ Tuân Úc [Ngụy] Nguyên Cơ [Ngụy] Quách Gia [Ngụy] Quỷ Mưu Quách Gia [Ngụy] Tào Nhân [Ngụy] Tào Phi [Ngụy] Tào Tháo [Ngụy] Tật Phong Tào Nhân [Ngụy] Thiên Đố Quách Gia [Ngụy] Thiếu Niên Trương Liêu [Ngụy] Trí Giả Tuân Úc [Ngụy] Trương Cáp [Ngụy] Trương Liêu [Ngụy] Trương Xuân Hoa [Ngụy] Từ Hoàng [Ngụy] Tư Mã Ý [Ngụy] Tuân Úc [Ngụy] Vương Dị [Quần] Điền Phong [Quần] Điêu Thuyền [Quần] Đổng Trác [Quần] Đồng Uyên [Quần] Hà Thái Hậu [Quần] Hoa Đà [Quần] Lữ Bố [Quần] Lữ Cơ [Quần] Lữ Linh Khởi [Quần] Mạnh Hoạch [Quần] Nhan Lương [Quần] Phù Chú Trương Giác [Quần] Quỷ Thần Lữ Bố [Quần] Song Tử Lữ Cơ [Quần] Thái Văn Cơ [Quần] Thần Uy Triệu Vân [Quần] Thiên Công Trương Giác [Quần] Thiết Kỵ Mã Siêu [Quần] Thiếu Niên Lữ Bố [Quần] Tinh Hồng Lữ Cơ [Quần] Trương Giác [Quần] Tu La Lữ Bố [Quần] Văn Sửu [Quần] Viên Thiệu [Quần] Vu Cát [Thục] Á Sửu Nguyệt Anh [Thục] Bàng Thống [Thục] Bạo Nộ Trương Phi [Thục] Cầm Sư Mã Siêu [Thục] Gia Cát Lượng [Thục] Gia Cát Quả [Thục] Hòan Hầu Trương Phi [Thục] Hoàng Nguyệt Anh [Thục] Hoàng Trung [Thục] Hoàng Vũ Điệp [Thục] Khương Duy [Thục] Kiệt Nữ Nguyệt Anh [Thục] Long Đảm Triệu Vân [Thục] Lưu Bị [Thục] Lưu Thiện [Thục] Mã Siêu [Thục] Mã Văn Lộc [Thục] Ngọa Long Gia Cát Lượng [Thục] Ngụy DIên [Thục] Quan Ngân Bình [Thục] Quan Vũ [Thục] Thất Tinh Gia Cát Lượng
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ