Để nói tiếng Anh thật tốt và chuẩn như người bạn dạng ngữ thì những em đề xuất "nằm lòng" đều quy tắc dìm trọng âm. Hôm nay Cô sẽ share với các em những tín hiệu nhận biết cũng như những quy tắc tấn công trọng âm buộc phải ghi nhớ sẽ giúp các nói giờ Anh bao gồm trọng âm như người phiên bản xứ nhé!


I. Dấu hiệu dấn biết:

Khi nhìn vào phiên âm của một từ, thì trọng âm của từ đó được ký hiêu bởi dấu (‘) ngơi nghỉ phía trước, bên trên âm tiết đó.

Bạn đang xem: Quy tắc đánh trọng âm trong tiếng anh

Âm ngày tiết là gì?

Mỗi từ mọi được cấu tạo từ các âm tiết. Âm tiết là 1 trong những đơn vị vạc âm, gồm tất cả một âm nguyên âm (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/...) và những phụ âm (p, k, t, m, n...) bảo phủ hoặc không có phụ âm bao quanh. Từ hoàn toàn có thể có một, hai, ba hoặc nhiều hơn ba âm tiết.

*

II. Các Quy tắc tấn công trọng âm trong tiếng Anh

Nguyên tắc 1:

Phần béo động từ và giới từ có 2 âm tiết bao gồm trọng âm rơi vào âm tiết đồ vật hai.

relax /rɪˈlæks/produce /prə"duːs/include /ɪnˈkluːd/among /əˈmʌŋ/between /bɪˈtwiːn/aside /əˈsaɪd/begin /bɪˈɡɪn/become /bɪˈkʌm/forget /fərˈɡet/enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/discover /dɪˈskʌvər/

Nguyên tắc 2:

Hầu hết danh từ cùng tính từ tất cả 2 âm tiết đều sở hữu trọng âm lâm vào cảnh âm tiết đồ vật nhất.(n) action /ˈækʃn/ paper /ˈpeɪpər/ teacher /ˈtiːtʃər/(adj) happy /ˈhæpi/ rainy /ˈreɪni/ active /ˈæktɪv/

Nguyên tắc 3:

Với phần đa từ gồm 3 âm ngày tiết trở lên, trọng âm thường lâm vào cảnh âm tiết thứ 3 tính từ thời điểm cuối lên.economy /ɪˈkɑːnəmi/ industry /ˈɪndəstri/intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ specialize /ˈspeʃəlaɪz/ geography /dʒiˈɑːɡrəfi/

Nguyên tắc 4:

Các từ bỏ tận thuộc bằng các đuôi - ic, - ish, - ical, - sion, - tion, - ance, - ence, - idle, - ious, - iar, - ience, - id, - eous, - ian, - ity thì thì trọng âm nhấn vào âm máu ngay trước nó :economic /ˌiːkəˈnɑːmɪk/foolish /ˈfuːlɪʃ/entrance /ˈentrəns/famous /ˈfeɪməsnation /ˈneɪʃn/celebrity /səˈlebrəti/musician /mjuˈzɪʃn/

Nguyên tắc 5:

Các từ gồm hậu tố: - ee, - eer, - ese, - ique, - esque , - ain thì trọng âm lâm vào tình thế chính âm huyết đóagree /əˈɡriː/volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/retain /rɪˈteɪn/maintain /meɪnˈteɪn/unique /juˈniːk/

Nguyên tắc 6:

 Các từ tất cả hậu tố: - ment, - ship, - ness, - er/ or, - hood, - ing, - en, - ful, - able, - ous, - less thì trọng âm bao gồm của từ không thay đổiagree /əˈɡriː/ à agreement /əˈɡriːmənt/meaning /ˈmiːnɪŋ/ à meaningless /ˈmiːnɪŋləs/rely /rɪˈlaɪ/ à reliable /rɪˈlaɪəbl/poison /ˈpɔɪzn/ à poisonous /ˈpɔɪzənəs/happy /ˈhæpi/ à happiness /ˈhæpinəs/relation /rɪˈleɪʃn/ à relationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/

Nguyên tắc 7:

Các từ bỏ tận thuộc – graphy, - ate, - gy, - cy, - ity, - phy, - al thì trọng âm lâm vào cảnh âm tiết máy 3 từ dưới lêneconomical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/demoracy /dɪˈmɑːkrəsi/technology /tekˈnɑːlədʒi/geography /dʒiˈɑːɡrəfi/photography /fəˈtɑːɡrəfi/investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/

Nguyên tắc 8:

 Danh trường đoản cú ghép: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thiết bị 1birthday /ˈbɜːrθdeɪ/airport /ˈerpɔːrt/gateway /ˈɡeɪtweɪ/boyfriend /ˈbɔɪfrend/greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/seafood /ˈsiːfuːd/toothpaste /ˈtuːθpeɪst/

Nguyên tắc 9:

 Tính từ ghép (thường bao gồm dấu gạch men ngang sống giữa): Trọng âm rơi vào tình thế từ lắp thêm haibad-TEMperedold-Fashionedone-EYEdwell-DONESự biến đổi trọng âm của từ

--------

Chú ý:

Trọng âm của từ thường thay đổi khi chuyển từ danh từ bỏ thành hễ từ, tính từ xuất xắc trạng từ.

Politics- political - politicianCompete – competitive - competitionEconomy – economical - economizenecessary – necessarily - necessityorigin – originality - original

 Trong một trong những trường hợp vẫn đang còn những ngoại lệ. Để thành thục những quy tắc này, bạn nên luyện tập liên tiếp để tạo thành thành sự phản xạ tiếng Anh mang lại mình. Những bước đầu tập luyện, tuyệt phát âm thật chậm, rõ, chú ý sửa từng âm tính đến khi ở chắc những quy tắc.

Xem thêm: Trường Đại Học Hoa Sen Tuyển Sinh 2021, Điểm Chuẩn Đại Học Hoa Sen 2021 Chính Xác

III. Trọng âm của câu.

Nhắc mang lại trọng âm thì các bạn thường chỉ nghĩ cho trọng âm của một từ. Tuy nhiên thực tế trọng âm của câu cũng nhập vai trò rất đặc biệt quan trọng giúp các bạn nói giờ đồng hồ Anh hay và tự nhiên hơn.

Cũng y như trong một từ có nhiều âm tiết sẽ sở hữu được âm tiết được vạc âm mạnh, nhiều năm hơn, vào một câu đã có những từ trong câu được vạc âm khỏe khoắn hơn, dài hơn, bao hàm từ được phạt âm dịu hơn, ngắn hơn. Chính điều này đã tạo nên nhịp điệu trong giờ đồng hồ Anh. Nhịp điệu câu nói của giờ đồng hồ Anh biểu lộ qua những độ dài cân nhau (về thời gian) giữa những âm tiết tất cả trọng âm trong một câu, bất kể giữa những trọng âm con số âm tiết không có trọng âm bởi nhau hay không bằng nhau.

Ví dụ:

Yesterday I went for a walk in the country.

Trong câu này, nhịp đập giữa Yes-went, went-walk, walk-coun đều phải bằng nhau. Nhịp điệu câu là 1 trong yếu tố phân biệt rất rõ ràng giữa người bạn dạng ngữ với không phải bản ngữ. Những từ ở trong về nội dung là hầu hết từ chìa khoá của một câu. Chúng là hồ hết từ quan lại trọng, chứa đựng nghĩa của câu. Những từ trực thuộc về mặt kết cấu là phần đông từ ít đặc biệt quan trọng hơn. Đây là đông đảo từ suport để cấu tạo ngữ pháp mang đến câu tạo cho câu đúng về "cấu trúc" hoặc ngữ pháp.

Vậy trong một câu, ở đâu sẽ được tiến công trọng âm ? Sau đây là một số qui tắc cơ bản:

Từ trực thuộc về khía cạnh nội dung: được đánh trọng âm, bao gồm có:Động từ chính : go, talk, writingDanh từ: student, deskTính tự : big, cleverTrợ rượu cồn từ (t/c đậy định ) : can’t, don’t, aren’tĐại từ hướng dẫn và chỉ định : this, that, thoseTừ để hỏi : who, which, whereTừ trực thuộc về mặt cấu trúc: không tấn công trọng âmĐại từ bỏ : I, you, he ,theyGiới tự : on, at, into
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *